גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

תוכנית חודשית

תוכנית דו חודשית נובמבר דצמבר

תוכנית דו חודשית נובמבר דצמבר

   

ניבים, ביטויים, וקטעי פסוקים לבקיאות.

מושגים ספרותיים ומושגים להעשרה

כיצד המיומנויות באות לידי ביטוי בפרקים הנלמדים:

מיומנויות למידה

פרישת נושאי הלימודי לפי פרקים

"תחזקנה ידיך" (11)

"כארבה לרוב כחול שעל שפת הים לרוב"(12)

"החלום ו(את) שברו"(15)

"ממני תראו וכן תעשו" (17)

מפה של עריהם ושבטיהם של השופטים.

הלומדים יזהו במפות המתייחסות לתקופת המקרא אתרים, אזורים, דרכים וגבולות של ממלכות ושבטים בארץ ישראל ובמזרח הקדום

ספר שופטים:

פרק ז'

מושיע גדעון

"הלוא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר" (2)

"כי כאיש גבורתו"(21)

"לא אמשול אני בכם ולא ימשול בני בכם ה' ימשול בכם"(23)

"ויהי לגדעון ולביתו למוקש" (27)

"בשיבה טובה" (32)

"מענה רך ישיב חמה" משלי ט"ו 1

השערה מדוע מבקשים מלכי מדיין מגדעון שהוא זה שיהרוג אותם, ולא בנו.

קריאת מפה מסלול מלחמת גדעון במדיין.

הלומדים יעלו השערות לגבי מצבים, מעשים, התנהגויות, אמירות ותגובות המתבררות מן הכתובים.

הלומדים יזהו במפות המתייחסות לתקופת המקרא אתרים, אזורים, דרכים וגבולות של ממלכות ושבטים בארץ ישראל ובמזרח הקדום.

 פרק ח'

הצעת המלוכה לגדעון

משלי ט"ו 1-7

"עצמכם ובשרכם אני" (2)

"אנשים ריקים ופוחזים" (4)

"וישלך את נפשו מנגד" (17)

"באמת ובתמים" (19)

בין היסטוריוגרפיה להיסטוריוסופיה בספר שופטים

רמזים מקדימים

דגם מספרי עולה

ערך חיי אדם: אבימלך ההורג את אחיו

דיון בבעיה המוסרית הנובעת מהחרם ממעשי גדעון.

השוואה בין מינוי גדעון לבין המלכת אבימלך.

משל יותם - משל ונמשל

דגם מספרי עולה

הלומדים יאתרו ויחשפו ערכים המיוצגים על ידי מצבים, דמויות והתרחשויות הכלולים בטקסט המקראי.

הלומדים יבטאו את עמדותיהם לגבי הערכים שאיתרו בכתוב וינמקו אותן

הלומדים יאתרו ויסבירו דמיון ושוני בין הכתובים: ישוו התרחשויות, רעיונות, דמויות וכד' ויסיקו מסקנות מן ההשוואה.

הלומדים ימפו את הטקסטים על פי סוגות המרכזיות המופיעות בספרות המקרא.

פרק ט'

 1-21, 50 – 55

משל יותם

"אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה"

דגם מספרי עולה

נוסחים שונים:

משה או מנשה (יח 30)

הכרת עמדות שונות במקרא

מדרש שם / אירוניה/ דגם מספרי עולה / דפוס סיפורי מרגלים

כיצד ידעו המרגלים כי הנער הלוי אינו שייך למקום לפי שופטים י"ב 4-6.

הלומדים יאתרו אמצעים עיצוביים המאפיינים את הטקסט הנלמד ויעמדו על תפקידם בבניית משמעותו.

הלומדים יעלו השערות לגבי מצבים, מעשים התנהגויות אמירות ותגובות המתבררות מן הכתובים.

פרק י"ח

"בימים ההם אין מלך בישראל"

 

 

"מימים ימימה"(3)

"מנה אחת אפיים" (5)

"מרת נפש" (10)

"אל הנער הזה התפללתי" (27)

מצג

השוואה

שילה

קומראן

תרגום השבעים

"חנה/ חנה פרומן שטרנברג

הקשר בין סופו של ספר יהושע לבין תחילתו של ספר שמואל.

אפיון ישיר ועקיף של הדמויות (1-18) והמסרים שמעביר האפיון העקיף.

הבנת הכתוב: "מנה אחת אפיים".

נדר

פערי מידע על אודות לידת שמואל.

סצנת דפוס של האישה העקרה.

מילה מנחה

מדרש שם

רמז מקדים

מצג

מדרש המתאר את האופן שבו כעסה פנינה את חנה.

חלוקה לסצנות

הלומדים יבחינו בזיקת הטקסט הנלמד להקשרו באמצעות בדיקת זיקה לשונית, תוכנית ורעיונית.

הלומדים יבחינו בין מסרים גלויים לבין מסרים עקיפים וסמויים בכתובים.

הלומדים יפרשו מילים או צירופי מילים לפי הקשרם בכתוב.

הלומדים יבטאו את עמדותיהם לגבי הערכים שאיתרו בכתוב וינמקו אותן

הלומדים יאתרו אמצעים עיצוביים המאפיינים את הטקסט הנלמד ויעמדו על תפקידם.

הלומדים יזהו במדרשים התייחסות ועמדות אל הכתובים המקראיים

הלומדים יתנסו בקביעת גבולותיה של יחידה טקסטואלית במקרא.

מבוא לספר שמואל א'.

 

פרק א'

כיור דוד קלחת פרור

התנהלותו ומנהיגותו של עלי.

כתיבת פסקת טיעון

הלומדים יאספו פרטי מידע ויצרפו אותם לכלל תמונה מקיפה.

פרק ב'

מעשיהם הרעים של בני עלי

11-26

"אין חזון נפרץ" (1)

"ונר אלוהים טרם יכבה" (2)

"דבר כי שומע עבדך" (10)

"כל שמעו תצילנה שתי אוזניו" (11)

"ולא כיהה בם" (13)

"הסתר פניו"

מצג

רמז מקדם

הערת הסופר המקראי

מריזמוס

צרוף יחידאי "לא כהה בם"

ניתוח קושי לשוני בעזרת פרשנים

ה' לא מזדהה בפני שמואל ולכן שמואל פונה לעלי שלוש פעמים

הלומדים יאתרו אמצעים עיצוביים המאפיינים את הטקסט הנלמד ויעמדו על תפקידם.

הלומדים יפרשו מילים או צירופי מילים לפי הקשרם בכתוב.

הלומדים ינסחו את הקשיים שאיתם התמודד הפרשן יקראו וינתחו פירושים שונים.

פרק ג'

התגלות ה' לשמואל

מדרש שמואל

תלמוד בבלי מסכת ברכות

תוספתא

משפט המלך

משפט המלך

חוק המלך – דברים י"ז, 14-20

מבנה העלילה והתקדמותו/ מצג

תיאור דמות

מצג

כינויי הדמות

סצנת דפוס שאול עם הנערות השואבות מים

סצנת דפוס הקדשת אדם לתפקיד

הלומדים ימפו את הטקסטים על פי סוגות המרכזיות המופיעות בספרות המקרא.

הלומדים יאתרו ויסבירו דמיון ושוני בין הכתובים: ישוו התרחשויות, רעיונות, דמויות וכד' ויסיקו מסקנות מן ההשוואה

הלומדים יאתרו אמצעים עיצוביים המאפיינים את הטקסט הנלמד ויעמדו על תפקידם.

פרק ח'

בקשת העם למלך

מצג

מפה המתארת את המסלול של שאול ונערו בחיפוש האתונות.

הלומדים יאתרו אמצעים עיצוביים המאפיינים את הטקסט הנלמד ויעמדו על תפקידם.

הלומדים יזהו במפות המתייחסות לתקופת המקרא אתרים, אזורים, דרכים וגבולות של ממלכות ושבטים בארץ ישראל ובמזרח הקדום

פרק ט'

שאול מחפש אתונות ומצא מלוכה